Terms & Conditions

VOORWAARDEN

Doel

Deze retailwebsite is toegankelijk op het internet op het adres www.hushpuppiesbelgium.be / www.hushpuppiesbelgium.com (hierna de "Site") en staat open voor elke gebruiker van dit netwerk (hierna de "Koper").

De Site wordt gepubliceerd en beheerd door de vennootschap Manexco S.A., geregistreerd in België onder nummer BE0420.049.986. Het hoofdkantoor is geregistreerd in:

Thomas Edisonlaan 111
1402 Thines, België

Alle bestellingen die op de Site worden geplaatst, veronderstellen de voorafgaande raadpleging en de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ("GTCS"), die op de Site kunnen worden geraadpleegd. Het GTCS regelt de relaties tussen de Site en elke Koper die een aankoop doet via de Site. Hush Puppies Belgium kan het GTCS te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Het GTCS kan in geen geval door de Koper worden gewijzigd. Het geldende GTCS is het GTCS dat op de Site wordt gepubliceerd op het moment dat de Koper de bestelling op de Site plaatst. Indien één of meer bepalingen van dit GTCS ongeldig worden verklaard als gevolg van de toepassing van een Belgische wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak, blijven de overige bepalingen van kracht.

Bestellingen

A. Kopers

De Koper verklaart hierbij dat hij/zij kennis heeft genomen van deze GTCS en deze heeft aanvaard alvorens zijn/haar bestelling op de Site te plaatsen. Om een geldige bestelling op de Site te kunnen plaatsen, moet de Koper minstens 18 jaar oud zijn en rechtsbekwaam of in het bezit zijn van een ouderlijke toestemming die hem/haar toelaat om bestellingen op de Site te plaatsen. De Site behoudt zich het recht voor om aan elke Koper het bewijs te vragen van zijn/haar leeftijd of van zijn/haar ouderlijke toestemming, en om de bestelling van de Koper niet te respecteren indien deze laatste dit bewijs niet levert.

De Site behoudt zich het recht voor om elke bestelling die geacht wordt niet aan de voornoemde criteria te voldoen, te annuleren, zonder dat de Site echter aansprakelijk kan worden gesteld.

B. Producten

De artikelen die door Hush Puppies Belgium worden verkocht zijn die welke op de Site worden getoond op de dag dat de Koper de Site raadpleegt. De Site kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de illustraties onjuist zijn. Bovendien kan de Site niet aansprakelijk worden gesteld indien de beschrijvingen van de op de Site getoonde producten niet overeenstemmen met de geleverde producten, voor zover eventuele fouten geen invloed hebben op de essentiële kenmerken van het product.

De Site stelt de Koper op de hoogte van de uiterste datum waarop hij zich ertoe verbindt de door de Koper gekozen producten te leveren. De Site zal de door de Koper geplaatste bestellingen uitvoeren zolang de voorraad strekt. Hush Puppies Belgium stelt alles in het werk om de beschikbaarheid van de producten op de Site up-to-date te houden.

In het geval dat, ondanks de waakzaamheid van Hush Puppies Belgium, één of meerdere door een Koper bestelde product(en) tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn, of indien de levertijd de bij de bestelling opgegeven datum met meer dan zeven (7) dagen zou overschrijden (behalve in geval van overmacht), zal Hush Puppies Belgium de Koper hiervan per e-mail op de hoogte brengen. De Koper heeft dan de mogelijkheid om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren door Hush Puppies Belgium per aangetekend schrijven te mailen.

Indien een bestelling wordt geannuleerd wegens vertraging in de levering, dient de Koper zijn wens om zijn bestelling te annuleren of te wijzigen kenbaar te maken binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van levering van de bestelling. In de in deze paragraaf vermelde gevallen verbindt Hush Puppies Belgium zich ertoe om de Koper wiens betaling reeds is gedebiteerd zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vijfentwintig (25) dagen na de betaling terug te betalen. Hush Puppies Belgium zal in dergelijke gevallen geen enkele vergoeding betalen aan de Koper.

C. Prijzen

De prijzen van de producten die op de Site worden getoond zijn in euro's, inclusief BTW. De kortingen worden toegepast bij de bestelling en vermeld in het winkelmandje van de Koper, indien deze voldoet aan de voorwaarden die gelden om er gebruik van te maken en de promotiecodes correct heeft ingevuld.

LET OP : indien het land van levering geen deel uitmaakt van de Europese Unie, kunnen de douanerechten ten laste van de ontvanger komen. Hush Puppies Belgium/Manexco N.V. heeft geen controle over deze kosten die uitsluitend ten laste van de Koper komen.
Hush Puppies Belgium behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de Koper op bestelling zijn de prijzen die vermeld staan op de Site op het moment van de bevestiging van de bestelling van de Koper op de Site.

D. Betaling

Er worden geen bankgegevens opgeslagen op onze server : het invoerformulier wordt rechtstreeks bij onze partnerbank, Mollie, Adyen of PayPal gehost. Wij garanderen u dus een hoog niveau van veiligheid voor al uw transacties op de Site.

Indien de Koper zijn bestelling betaalt met een niet-Belgische debet-/kredietkaart, moet deze debet-/kredietkaart geldig zijn voor internationale transacties. Bovendien zullen alle commissies of andere kosten met betrekking tot de betaling die door zijn/haar bank aan Hush Puppies Belgium worden aangerekend, aan de Koper worden aangerekend. Het te betalen bedrag voor de bestelling wordt aan de Koper aangegeven op de internetpagina met een overzicht van de artikelen in zijn/haar bestelling. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft de Koper dus de mogelijkheid om de gegevens van zijn bestelling en de totale prijs online te controleren en eventuele fouten te corrigeren.

De betaling is uitsluitend betaalbaar op bestelling met een debit/creditcard en Paypal. Alleen betalingen in euro's (of omgerekend in euro's) worden geaccepteerd. De Koper garandeert Hush Puppies Belgium dat hij/zij het volledige recht heeft om de debit/credit card te gebruiken om te betalen. Indien de betaling van een Koper door de bank wordt geweigerd, behoudt Hush Puppies Belgium zich het recht voor om de verzending van zijn bestelling te annuleren. Alle nieuwe bestellingen die door deze Koper worden geplaatst, kunnen door Hush Puppies Belgium worden opgeschort of geannuleerd.

Enkel de debetkaarten/kredietkaarten vermeld op de Site worden aanvaard. Bij het plaatsen van de bestelling moet de Koper de relevante informatie op zijn debet-/kredietkaart die hem wordt gevraagd (kaartnummer, vervaldatum, veiligheidscode op de achterzijde van de kaart) aan de Site doorgeven. De online betaling is beveiligd. De verwerkte informatie wordt gecodeerd.

De debet-/kredietkaart van de Koper wordt gedebiteerd bij de bevestiging door onze bank van de aanvaarding van de betaling van de Koper.

De producten blijven het volledige eigendom van Hush Puppies Belgium totdat de betaling van de gefactureerde producten volledig is geïnd, inclusief verzendkosten en belastingen.
De betaling is de laatste fase in de bevestiging van de bestelling. De Koper kan op elk moment de artikelen in zijn bestelling wijzigen, totdat hij de betaling heeft bevestigd. Wanneer de betaling door de Koper is bevestigd, is de bestelling gevalideerd en wordt deze definitief.

De Koper ontvangt een e-mail van de Site op het opgegeven e-mailadres, waarin de ontvangst wordt bevestigd en de artikelen in de bestelling die hij/zij heeft geplaatst, worden samengevat.

E. Levering

Na bevestiging door de bank van de aanvaarding van de betaling van de Koper, zal Hush Puppies Belgium de bestelling verwerken voor zover de voorraad strekt. De bestellingen worden geleverd op het leveringsadres dat de Koper bij zijn bestelling op de Site heeft opgegeven.

De levering van de bestellingen wordt behandeld door DPD, DHL, GLS of door de Belgische Post. De leveringstermijnen kunnen variëren naargelang het tijdstip van de bestelling van de Koper en de bestemming van het pakket. Aangezien Hush Puppies Belgium geen controle heeft over dergelijke tijden, zal de betaling van boetes of schadevergoeding aan de Koper door Hush Puppies Belgium op dergelijke gronden niet worden aanvaard. Omgekeerd heeft de Koper het recht om zijn bestelling te annuleren volgens de voorwaarden bepaald in artikel 2-b van deze GTCS.

Indien het ondanks alles onmogelijk blijkt om de levering te voltooien of indien u weigert om deze te aanvaarden, zal het pakket worden teruggestuurd naar Hush Puppies Belgium. De bestelde producten zullen worden terugbetaald (door het crediteren van de debet-/kredietkaart die tijdens de bestelling werd gebruikt) binnen vijfentwintig (25) dagen na terugzending van het pakket naar Hush Puppies Belgium.

Indien het pakket de Koper beschadigd of geopend bereikt, moet de Koper de levering door de bezorger weigeren, waarbij hij wijst op de vastgestelde schade en bij hem een klacht indient voor de onregelmatigheid. Alle pakketleveringen die door de Koper worden aanvaard, worden geacht vrij te zijn van gebreken die aan de levering kunnen worden toegeschreven.

Levertijd

De levertijd is gebaseerd op de (1) afhandelingstijd van Hush Puppies Belgium, de (2) verzendservice en wanneer Hush Puppies Belgium (3) de betaling ontvangt. Door de geschatte levertijd te kennen, kunt u bepalen hoe lang het duurt om uw artikel te ontvangen.

Opruiming

De inklaring, indien van toepassing (buiten de EU), wordt uitgevoerd door DHL / DPD / GLS voor de fysieke aankomst van de goederen.


Bevestiging van betaling

Een betaling wordt als bevestigd beschouwd zodra het bedrag van de aankoop de rekening van Hush Puppies Belgium / Manexco S.A. heeft gecrediteerd. Indien de koper PayPal of Adyen gebruikt, zal de betaling onmiddellijk worden bevestigd. Indien de koper echter de bankstorting als betaalmiddel gebruikt, kan het enkele dagen (2-3 dagen) duren om de betaling te valideren.


F. Garanties

Alle Producten die op de Site worden verkocht en die door Hush Puppies Belgium worden bewerkt en beheerd, genieten de garantie op conformiteit en de garantie op defecten.


G. Het en vrijheid

De persoonlijke gegevens die door de Koper worden meegedeeld en door Hush Puppies Belgium worden verzameld bij de bestelling van de Koper zijn verplicht en noodzakelijk voor de verwerking en het beheer van de bestelling. Het gebrek aan informatie over deze elementen zou Hush Puppies Belgium anders niet toelaten om de bestelling van de Koper te verwerken.

In overeenstemming met de wet heeft de Koper een recht van toegang, rectificatie, verzet en annulering van de hem betreffende persoonlijke gegevens aan het bedrijf.

H. Diversen

Computer- of technische problemen op de site

Hush Puppies Belgium wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking, storing of frauduleuze inbreuk op de Site.

Hush Puppies Belgium kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig verlies van gegevens of bestanden als gevolg van het raadplegen van de Site. Het is aan de Koper om alle nodige back-ups te maken alvorens een bestelling te plaatsen op de Site.

Overmacht

Hush Puppies Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of gedeeltelijk niet naleven van de verplichtingen van deze Algemene Voorwaarden in geval van overmacht.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht, ongeacht het land van levering. Bij gebrek aan een minnelijke schikking die moet worden aangevraagd voor een gerechtelijk beroep, zal elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering of de schending van het contract gesloten tussen Hush Puppies Belgium/ Manexco SA en de Koper, zelfs in geval van pluraliteit van gedaagden, de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van België zijn.